Firma SLC-Automation Sp. z o.o.
w dniu 25.04.2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem:

„Wprowadzenie na rynek innowacyjnego manipulatora automatyzującego proces produkcyjny w pionowych centrach obróbczych CNC”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSlĘBlORSTW, Działanie: 3.7

Całkowita wartość projektu wynosi:
1 745 178,62 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
993 191,05 PLN

Krótki opis projektu:

Cel projektu – wdrożenie prac badawczo-rozwojowych nad paletyzerem do centrów obróbczych CNC, tym samym wprowadzenie na rynek paletyzera automatyzującego proces obróbki na frezarkach CNC do końca 31 grudnia 2017. Główny obszar działania: zwiększenie efektywności produkcji na centrach obróbczych CNC, wprowadzenie na rynek nowego produktu. Zadanie do zrealizowania w ramach projektu: zakup nowych środków trwałych (tj, frezarki CNC, tokarki CNC, szlifierki do płaszczyzn, prasy krawędziowej, wiertarko-gwinciarki, przecinarki taśmowe], spawarki MIG, spawarki TIG, stołu spawalniczego, sprzętu komputerowego (do projektowania, programowania oraz badań) oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. licencji solidworks, oprogramowanie do projektowania i symulacji schematów elektrycznych eplan, oprogramowanie Golem, oprogramowanie do programowania step7, oprogramowanie do programowania simatic WinCC) niezbędnych do wdrożenia prac B+R oraz wyprodukowania paletyzera do centrów obróbczych CNC. Grupę docelową stanowić będą:. 1. Przedsiębiorstwa: lokalne, krajowe i zagraniczne, posiadające centra obróbcze CNC. 2. Producenci: polscy i zagraniczni centrów obróbczych CNC. 3. Dystrybutorzy centrów obróbczych CNC. Spółka SLC osiągnie wskaźniki ujęte w poniższej tabeli. Wnioskodawca m.in. otrzyma wsparcie w postaci dotacji, uzyska większe przychody ze sprzedaży, poniesie nakłady inwestycyjne na zakup parku maszynowego i oprogramowania, a tym samym zwiększy swoją konkurencyjność na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Data publikacji : 25.04.2017r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020